Empowerment

Empowerment: hoe kom je met je buren samen om je eigen oplossingen vorm te geven? Hoe breng je iedereen tot een samenwerkingsverband om daarmee naar de gemeente of provincie te stappen om aandacht te vragen voor de problemen en de oplossingen in je straat of buurt. “Water voor ruimte” kan de mensen empoweren: zowel mobiliseren als het bestuurlijk traject begeleiden om tot verbetering in de buurt te komen

Integreren van lokale belangen in grootschalige projecten

Opgelegde plannen van bovenaf die alleen maar het belang van andern dienen en niet van de lokale belanghebbenden genereren veel weerstand. Het is beter in de planvorming ook voorzieningen te bedenken die het lokaal belang dienen. Marcel Rozemeijer regiseert RO processen die er toe leiden dat iedereen zichzelf terug vindt in het totale plan.
 
In het begin van een planfase worden mensen vaak niet betrokken. Door mensen in het begin te consulteren krijgt men al snel een beeld van wat leeft onder de bevolking, zowel qua gevoelens als qua behoeftes. Door deze eerste inventarisatie kan je als plannenmaker ook inspelen op de lokale behoeftes en gedifferentieerd in tijd, schaal en niveau van belang plannen maken. Naast de grote, gewenste maatregel die vaak het lokale belang overstijgt (bv een extra stuk rivier in de bocht van Nijmegen) ook plannen en maatregelen die inspelen op de lokale behoefte. Bijvoorbeeld, verkeerswadies en luxe woningen aan het water.
on